Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest firma PRIMAR – IT spółka z o.o. (dawniej PRIMAR – Information Technology, Grzegorz Pałczyński) z siedzibą na ul. Meksykańska 6 lok. 101, 03,948 Warszawa, NIP: 1132991347, KRS: 0000761095, REGON: 382172297.

II. Dane do kontaktu
numer telefonu: 22 622-82-64, numer faksu: 22 622 05 41
adres e-mail: primar@primar.pl, adres strony internetowej: https://www.primar.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania
PRIMAR – IT spółka z o.o. przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy i utrzymania kontaktów handlowych i technicznych w celu realizacji powierzonych zleceń i zamówień.
Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu.

Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży lub serwisu, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami.

Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie wskazanych powyżej celów. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać następującym podmiotom:
1 – współpracującym adwokatom lub radcom prawnym, którym powierzono do wykonania określone czynności w ramach zawartej z Państwem umowy o udzielenie pomocy prawnej, którym to powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
2 – pracownikom zatrudnionym u Administratora,
którym powierzono do wykonanie określone czynności w ramach zawartej z Państwem umowy handlowej lub serwisowej,
3 – osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która prowadzi obsługę rachunkowo-księgową Administratora,
4 – osobie fizycznej lub prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która świadczy na rzecz Administratora usługi informatyczne, którym to podmiotom powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/ UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących PRIMAR – IT Spółka z o.o. i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej.

X. Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić albo wręcz uniemożliwić wykonanie zawartej umowy i może spowodować jej wypowiedzenie przez Administratora.